Kallelse till årsmöte 2020

 Föredragningslista årsmötetsförhandlingar

 1. Årsmötets öppnande och röstlängdens fastställande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande till årsmötet
 5. Val av sekreterare till årsmötet
 6. Val av justerare
 7. Föredragning av 2019 års räkenskaper och verksamhetsberättelse
 8. Revisorers föredragning
 9. Fastställande av bokslut samt beviljande av ansvarsfrihet
 10. Förslag till 2020 års verksamhetsplan och budget
 11. Förslag till medlemsavgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av representant från banägaren till styrelsen
 15. Val av revisorer
 16. Val av ledamöter till valberedning
 17. Behandling av inkomna motioner
 18. Övriga frågor
 19. Årsmötet avslutas